rejs-statkiem-mazury
rejs-statkiem-mazury
rejs-statkiem-mazury
rejs-statkiem-mazury
rejs-statkiem-mazury
rejs-statkiem-mazury

REGULAMIN

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowych „rejsymazury.pl”, działających pod adresem https://rejsymazury.pl
 • Usługodawca – Hotel Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński z siedzibą w Mikołajkach, Stare sady 4, 11-730 Mikołajki, działająca na podstawie wpisu Burmistrza Miasta Mikołajki do ewidencji działalności gospodarczej nr 1045, posiadająca NIP: 8450010445, REGON: 790007059. Adres naszej strony internetowej to: https://www.rejsymazury.pl
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.
 • Na podstawie regulaminu Usługodawca w ramach portalu internetowego zapewnienia bieżące informacje dotyczące funkcjonowania przewozów pasażerskich statkami świadczonych przez Hotel Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński oraz daje możliwość zawarcia umowy przewozu, czyli zakupu biletów na przejazd pomiędzy Użytkownikami a usługodawcą jakim jest Hotel Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, a także rozpatruje reklamacje dotyczące sprzedaży tych biletów.
 • Proces zakupu online biletu przez Użytkownika składa się z następujących etapów:
  a) wybór trasy oraz daty podróży,
  b) wybór godziny rejsu,
  c) wybór liczby biletów normalnych i ulgowych,
  d) kliknięcie przycisku „Rezerwuj” i przejście do płatności,
  e) podanie danych, zaakceptowania warunków zakupu biletu przez Usługobiorcę – dokonanie zamówienia biletu,
  d) wybór sposobu płatności za bilet,
  e) płatność za bilet,
  f) potwierdzenie na portalu realizacji zamówienia przez Usługodawcę,
  g) dostarczenie Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę biletu.
 • Płatności za bilet można dokonać za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego lub zwykłego.
 • Umowa Przewozu określona w Regulaminie przewozów, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę. Po dokonaniu płatności i odnotowaniu jej na rachunku Usługodawcy dostarczane jest potwierdzenie realizacji zamówienia i bilet Użytkownikowi pocztą elektroniczną.

 • Użytkownik może uzyskiwać informacje oraz zgłaszać zapytania związane z przesyłaniem biletu elektronicznie poprzez:
  a) pocztę elektroniczną wysyłaną na adres: statki@hotel-port.pl

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu z powodu:
  a) braku minimalnej liczby osób chętnych na rejs – min. 20 osób;
  b) warunków pogodowych uniemożliwiających żeglugę;
  c) usterki statku uniemożliwiającej odbycie rejsu.
  W podanych wyżej przypadkach Usługodawca dokona zwrotu należności za bilety w ciągu 14 dni od wskazania przez Usługobiorcę numeru rachunku, na który należy dokonać zwrotu.
 • Usługodawca nie zwraca należności za bilety niewykorzystane z winy Usługobiorcy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostarczania Usługi z powodu prac konserwacyjnych nad systemem teleinformatycznym Usługodawcy oraz na czas aktualizacji danych na stronie internetowej.

III. Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Tryb postępowania reklamacyjnego:

  1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia usług przez Usługodawcę:

  a) listem,

  b) e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: statki@hotel-port.pl.

  2. Reklamacja powinna zawierać wiarygodny opis problemu będącego podstawą do jej złożenia i wskazywać dane Użytkownika.

  3. O wyniku reklamacji Usługodawca powiadomi Użytkownika listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.
 •  

IV. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Predkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych

  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

 • Dane zbierane podczas rezerwacji biletu:
  Imię i nazwisko użytkownika, adres, adres e-mail

  W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy

V. Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

VI. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

VII. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:

  Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.